مودم هایی که قابلیت انتقال صدا را از خطوط تلفن دارند با عنوان Voice Modems شناخته می شوند.

 اکثر این مودم ها دارای دو درگاه برای اتصال میکروفون و بلندگو هستند و یک راه ساده برای تشخیص این گونه مودم ها نیز همین است. اما ما در لیست زیر تعدادی از مدل های معروف را برای راهنمایی شما جمع آوری نموده ایم.

شرکت سازنده

نام مودم

مدل

Chipset

Zoltrix Zoltrix 3 chipset modem Z919 Conexant
Actiontec Datalink v.90 56k MDV9012, FM560LK Lucent Chipset
56k ISA Advantage DT56016, IS560LH Lucent Chipset
56k Data/Fax/Voice Modem EX56020 Lucent Chipset
Aceex DM-56V14HSF/2 PCI Internal Voice/Fax/Modem DM-56V14HSF/2 Rockwell Chipset
AddTron Technology Ac3314V/Sp Isa 33.6 data / voice / fax modem w/ speakerphone AC3314V/SP Cirrus Logic Chipset
ADD US AD56K-I  AD56K-I  Rockwell Chipset
AD56K-EX AD56K-EX Rockwell Chipset
Amquest AM56141VSP-D AM56141VSP-D Rockwell Chipset
AM56SOFT AM56SOFT Rockwell Chipset
Apache Micro Peripherals Inc. Apache 56K series A56SP-RA (internal) Rockwell Chipset
A56SP-HCF (internal) Rockwell Chipset
A56SP-RS (internal) Rockwell Chipset
AE56SP-RA (external) Rockwell Chipset
Apache 33.6 series V34IV-SP+ (internal Rockwell Chipset
V34V-SP+ (external) Rockwell Chipset
Best Data Products Smart One 56K internal windows modem w/ voice mail, ISA version Model # 56VW Rockwell Chipset
Smart One 56K internal data/fax modem w/ speakerphone Model #56SPS Rockwell Chipset
Smart One 56K external data/fax modem w/ speakerphone Model #56SPSX Rockwell Chipset
Smart One 56K external data/fax modem for mac w/ speakerphone Model #56SPSMAC Rockwell Chipset
Boca Research 56K Winstorm Modem Internal PCI Fax/Data/Speakerphone M56HI Rockwell Chipset
CNET Technologies 5614 Series voice / fax / data modems CN 5614 CH (internal) Cirrus Logic Chipset
CN 5614 XE (external) Cirrus Logic Chipset
Compaq SpeedPaq 28.8 Telephony Modem N/A Rockwell Chipset
SpeedPaq 33.6K Telephony PC Card Modem N/A Rockwell Chipset
Microcom OfficePorte Voice External Modem N/A Rockwell Chipset
56K External Fax Modem with Voice N/A Rockwell Chipset
Diamond Supra SupraExpress 56i Sp (PC int.) XPR56iSPPC-XL1S Rockwell Chipset
SupraExpress 56e (PC ext.) XPR56ePC-XL1S Rockwell Chipset
Digitan DS560-552 56Kbps Fax/Data/Voice/SpkrPhone/Video Modem (pci) DS560-552 Lucent Chipset
DS560-452 56Kbps Fax/Data/Voice/SpkrPhone/Video Modem (isa) DS560-452 Lucent Chipset
Echo 56Kbps ISAPowerFax VOICE Modem ivX56ISA USR TI Chipset
33.6 PowerFax ASVD Voice/Fax/Modem iv336DV DavisCom Chipset
56KFlex PowerFax, External ASVD Simultaneous Voice & Data ev336PF Rockwell Chipset
EFA – Modems Leopard XT AD-SHK820-0021 Rockwell Chipset
Encore ENF656-IV-RO ENF656-IV-RO Rockwell Chipset
ENF633-IV-DA ENF633-IV-DA Davicom, Cirrus Logic
ENF633-E ENF633-E or Rockwell (both)
Genius Gm-56PCI-L FM9648001 Rockwell Chipset
Gm 56K Flexe-V2 External Fax FM9648310 Rockwell Chipset
Hayes Microcomputer ACCURA 56K External Speaker phone Modem 08-02889 Rockwell Chipset
ACCURA 56K Internal Speakerphone Modem 08-02890 Rockwell Chipset
Hayes ACCURA 336 Speakerphone Data/FAX/Voice Rockwell Chipset
Jaton 56k V.90 Internal data / fax / voice Communicator Cirrus Logic Chipset
56k internal data / fax / voice Modulator 56 Rockwell Chipset
56k V.90 PCI WinComm56 Cirrus Logic Chipset
External V.90 data / fax / voice spkr call id TravelerV90EX Cirrus Logic Chipset
Magic Xpress MX56 Series MX56V-R (internal) Rockwell Chipset
MX56VX-R (external) Rockwell Chipset
MX56VX-X (external) Rockwell Chipset
Maxtech Maxtech 33.6 bps internal, data, fax, & voice. speaker & mic jacks. MDMAX33V Rockwell Chipset
Netpacer Pro Isa PC 56k dat / fax / voice async XPVS56I/C Cirrus Logic Chipset
Motorola SM56 ISA Software Modem SM56 ISA
SM56 PCI Software Modem SM56 PCI
SM56 AC-L (AC Link) Software Modem SM56 AC-L Core Logic
MULTITECH Systems MutliModem ZDX MT5600ZDXV  Rockwell Chipset
MT3334ZDXV Rockwell Chipset
MT2834ZDXV Rockwell Chipset
MultiModem ZPX (isa) MT5634ZPX Lucent Chipset
MutliModem ZBAV ZBAV5634 Lucent Chipset
Packard Bell 56Kbps Modem/Sound Card Upgrade Kit Sound 4 Rockwell Chipset
U.S Robotics 56K Voice FaxModem Pro external Model #5605 U.S Robotics
56K Voice FaxModem Pro internal Model #5685 U.S Robotics
56K Voice FaxModem Pro internal pci Model #5690 U.S Robotics
Sportster 33.6 Voice FaxModem external Model #1172 U.S Robotics
Sportster 33.6 Voice FaxModem internal Model #1171 U.S Robotics
Viking Components 56K Speakerphone Voice Modem Rockwell Chipset
Zoltix USA External Rainbow series 56000 Voice/Speakerphone Fax Modem FM-VSP56e2 Rockwell Chipset
External 56k Dual Mode Voice/Speakerphone Fax Modem FM-VSP56e3 Rockwell Chipset
Internal 56k Dual Mode Voice/Speakerphone Fax Modem FM-VSP56i3 Rockwell Chipset
Int. 56k Spirit PCI PnP Dual Mode Voice/Speakerphone Winmodem FM-HCF56i Rockwell Chipset
Int. 56k Cobra PCI PnP Dual Mode Voice/Speakerphone Winmodem FM-SFT56i Rockwell Chipset
Int. 56k Phantom PCI Dual Mode Voice/Speakerphone Winmodem FM-HSP56PCI Rockwell Chipset
Zoom Telephonic

All of the Zoom modems require Sound cards

 

56Kx (dualmode v.90, external)

V.34X Plus

Model 2948 - PC & Mac

Model 2836 – PC

Model 2837 - Mac

Lucent Chipset

Lucent Chipset

Lucent Chipset

Model 2838 – PC & Mac Lucent Chipset
Voice/Data/Fax Modem Model 2955 Rockwell Chipset