نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی

امکانات نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی تلفنی مانا :

  • امکان تشخیص اتوماتیک مشترکین توسط کالر آی دی

  • ثبت مشترکین جدید بصورت خودکار

  • پشتیبانی از4و 8 و 16 خط تلفن بصورت همزمان

  • ثبت مشخصات مشترکین و رانندگان

  • ثبت شروع و خاتمه هر سرویس و چاپ برگ اعزام

  • امکان رزرو سرویس

  • امکان نوبت دهی خودکار به رانندگان و تغییر نوبت به صورت دستی

  • امکان ثبت کروکی مشترکین

  • و ...